Διαγωνισμός Έργου “Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικών Καυσίμων 117ΠΜ” (117ΠΜ-20-01) – ΑΔΑ: 6ΦΛΠ6-ΡΝΒ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16), καθώς και την ΑΔ. Φ.916/897/Σ.156/23 Φεβ 21/ΑΤΑ/Γ2 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: “Ανακατασκευή Εγκαταστάσεων Κεντρικών Καυσίμων 117ΠΜ” (117ΠΜ-20-01) με Α.Α: 143700 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Προκήρυξη ΑΔΑ: 6ΦΛΠ6-ΡΝΒ

117ΠΜ-20-01_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος: 143700)

117ΠΜ-20-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/02/2021
Τελευταία τροποποίηση: 25/02/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/03/2021