ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 05/2020 της 115 ΠΜ με ΑΔΑ: Ψ4ΟΓ6-ΑΕ4

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έγγραφη οικονομική προσφορά για τη σύναψη συμφωνητικού, όσον αφορά την προμήθεια ελαστικών – επισώτρων για τα οχήματα της Μονάδας, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίαςδώδεκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (12.350,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (δηλαδή 9.959,68€ άνευ ΦΠΑ).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ4ΟΓ6-ΑΕ4

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/04/2020