Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 04/24 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια ενός (1) Απορριμματοφόρου Οχήματος Τύπου Πρέσας των 8 κ.μ και άνω για ανάγκες 123 ΣΤΕ (ΑΔΑ: 6ΝΣ56-3ΓΩ)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, για την Προμήθεια ενός (1)
Απορριμματοφόρου Οχήματος Τύπου Πρέσας των 8 κ.μ και άνω για ανάγκες 123 ΣΤΕ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (220.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΝΣ56-3ΓΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 04_24 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 123 ΣΤΕ

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 21/05/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/06/2024