Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί Σχεδίου Ειδικών Όρων-Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων του ν. Αττικής – ΑΔΑ : 96Θ46ΟΨΕ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση η οποία έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» με μοναδικό κωδικό : 2024DIAB28377, επί  Σχεδίου Ειδικών Όρων-Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου προς Κάλυψη Αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων του ν. Αττικής, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες εισηγήσεις και απόψεις τους :

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 21/05/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/06/2024