∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού (∆.4/2020) της 115 ΠΜ για την Περιοδική Προµήθεια Νωπών Κρεάτων (Βόειο/Μόσχο – Χοιρινά- Αµνοερίφια – Πουλερικά) για Κάλυψη Αναγκών Τροφοδοσίας – Λεσχών της 115ΠΜ με ΑΔΑ: ΩΓ476-ΨΚΒ

Η 115 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σε ένα στάδιο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου117 του Ν. 4412/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριοκατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιµής ανά κατηγορία κρεάτων (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή ανά
κατηγορία κρεάτων), η οποία θα προκύπτει από το ποσοστό έκπτωσης επί του
∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών (∆.Π.Τ.) της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τµήµα
Εµπορίου) για την περιοδική προµήθεια νωπών κρεάτων για τις ανάγκες της 115ΠΜ.
Η υπογραφή σύµβασης είναι διάρκειας ενός (1) έτους χωρίς δυνατότητα
ανανέωσής της.

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΓ476-ΨΚΒ

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/04/2020
Τελευταία τροποποίηση: 03/04/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 22/04/2020