Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΔΟΥ ΑΒ Δεκελείας (υπ’αρίθμ.6/22) για την Επισκευή (Repair) Αεροκινητήρα με P/N ASZ62IR- M18 της 359 ΜΑΕΔΥ και Παρελκόμενων Υλικών

Δ.06_22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 359 ΜΑΕΔΥ

Η ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Επισκευή (Repair) Αεροκινητήρα με P/N ASZ62IR- M18 της 359 ΜΑΕΔΥ και Παρελκόμενων Υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 98.000,00€ (ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσομένου του ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e2s2

Aναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με Αριθμ.Συστήματος  171254 :https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 189786 για την κατασκευή του έργου : «Συντήρηση Μεταλλικών Ικριωμάτων Στήριξης RADAR & RADOME και Κατασκευή Δαπέδων Εργασίας σε Θέσεις Ραντάρ του ΠΒΚ» (Κ-492Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Μεταλλικών Ικριωμάτων Στήριξης RADAR & RADOME και Κατασκευή Δαπέδων Εργασίας σε Θέσεις Ραντάρ του ΠΒΚ» (Κ-492Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 72.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις Χρηστών ΠΒΚ).

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/22 της 117ΠΜ για την προμήθεια συσκευής σταθερότητας στη θερμική οξείδωση – ΑΔΑ: ΨΕ1Ε6-Μ9Σ

Η 117 ΠΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια συσκευής σταθερότητας στη θερμική οξείδωση JFTOT κατά ASTM D3241, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 80.645,16€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%).

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 15/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Εργαλείων και Εξοπλισμού Υποστήριξης Αεροσκαφών Rafale (ΑΔΑΜ:22PROC011147885)

 Η ΔΟΥ ΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό Δ.15/22 με αντικείμενο την προμήθεια Εργαλείων και Εξοπλισμού Υποστήριξης Αεροσκαφών Rafale, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Διακοσίων Πενήντα Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων Ενενήντα Οκτώ και Πενήντα λεπτών (255.498,50€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά χωρίς να υπερβαίνεται η π/υ αξία.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αριθμ. Δ.04/22 της 113ΠΜ για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών για την Επισκευή του Hydraulic Pump Α/Φ CL-415

Η 113 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών για την Επισκευή του Hydraulic Pump Α/Φ CL-415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε ευρώ πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι και σαράντα λεπτών (55.566,40€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), και απαλλασσομένων ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2859/00.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη Δ.04/22 (ΑΔΑΜ: 22PROC011140311)

Δ.04_ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΗΜΔΗΣ_signed

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αριθμ. Δ.03/22 της 113ΠΜ για την Προμήθεια ενός (1) Ground Power Unit (GPU) του Α/Φ CL-415

Η 113 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ενός (1) Ground Power Unit (GPU) του Α/Φ CL-415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε ευρώ εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι (64.516,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (79.999,84€).

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη Δ.03/22 (ΑΔΑΜ: 22PROC011135524)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αριθμ. 03/22 της 114ΠΜ για την Προμήθεια Μηχανημάτων και Εργαλειομηχανών

Η 114 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει  ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων και εργαλειομηχανών συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 209.613,37€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 259.920,58€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 190695 για την κατασκευή του έργου : «Αντικατάσταση Συστήματος Intrusion Detection System (IDS) στο Δάπεδο Στάθμευσης του FOB ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-184Ν)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση Συστήματος Intrusion Detection System (IDS) στο Δάπεδο Στάθμευσης του FOB ΑΚΤΙΟΝ» (ΠΡ-184Ν), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 655.562,00 ΕΥΡΩ. Το έργο απαλλάσσεται Φ.Π.Α. λόγω πηγής χρηματοδότησης (πιστώσεις ΝΑΤΟ).

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αριθμ. 66/2022 της 115ΠΜ για την Προμήθεια Εργαλείων και Λοιπού Τεχνικού Εξοπλισμού Υποστήριξης Αεροσκαφών (Α/Φ)

Η 115 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει  ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια εργαλείων και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού υποστήριξης αεροσκαφών (Α/Φ) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 195.560,48€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και επιβαρυνόμενη με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 242.495,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 22/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Σετ Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων με Συνοδό Εξοπλισμό για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Σετ Αυτόλογων Αυξητικών Παραγόντων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 109.194,40 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 135.401,06€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (Δ.22-22) (Ω8Α56-ΚΒ8) (22PROC01092508)

4. Δ.22-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011092887)