Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΔΟΥ ΑΒ Δεκελείας (υπ’αρίθμ.6/22) για την Επισκευή (Repair) Αεροκινητήρα με P/N ASZ62IR- M18 της 359 ΜΑΕΔΥ και Παρελκόμενων Υλικών

Δ.06_22 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 359 ΜΑΕΔΥ

Η ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Επισκευή (Repair) Αεροκινητήρα με P/N ASZ62IR- M18 της 359 ΜΑΕΔΥ και Παρελκόμενων Υλικών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 98.000,00€ (ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσομένου του ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/unprotected/searchNotice.htm?execution=e2s2

Aναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με Αριθμ.Συστήματος  171254 :https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 31/08/2022
Τελευταία τροποποίηση: 31/08/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/09/2022