Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ’ αριθμ. 03/22 της 114ΠΜ για την Προμήθεια Μηχανημάτων και Εργαλειομηχανών

Η 114 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει  ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια μηχανημάτων και εργαλειομηχανών συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 209.613,37€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 259.920,58€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/08/2022
Τελευταία τροποποίηση: 23/08/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/09/2022