ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΧΟΙΡΙΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2 ου ΑΚΕ (Δ.02/2019) ΑΔΑ: Ω1ΔΒ6-Γ07

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Χοιρινών Κρεάτων προς κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή … Διαβάστε περισσότερα “ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΧΟΙΡΙΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 2 ου ΑΚΕ (Δ.02/2019) ΑΔΑ: Ω1ΔΒ6-Γ07”

Προκηρύσσουμε
Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16 για την Προμήθεια Νωπών και Κατεψυγμένων Χοιρινών Κρεάτων προς
κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας Μονάδων Α/Β Δεκέλειας και 2 ου ΑΚΕ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την τιμή (χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία ειδών).
Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Ω1ΔΒ6-Γ07 : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A91%CE%94%CE%926-%CE%9307
Διακήρυξη

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Πετρελαιοκινητήρα Αντλητικού Συγκροτήματος Νο 2 Αντλιοστασίου Μ.Κ. Αλιάρτου – ΑΔΑ: 6ΖΘΤ6-ΤΨΠ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή στο σύνολο των υλικών, για την προμήθεια Ανταλλακτικών Πετρελαιοκινητήρα Αντλητικού Συγκροτήματος Νο 2 Αντλιοστασίου Μ.Κ. … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Πετρελαιοκινητήρα Αντλητικού Συγκροτήματος Νο 2 Αντλιοστασίου Μ.Κ. Αλιάρτου – ΑΔΑ: 6ΖΘΤ6-ΤΨΠ”

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή στο σύνολο των υλικών, για την προμήθεια Ανταλλακτικών Πετρελαιοκινητήρα Αντλητικού Συγκροτήματος Νο 2 Αντλιοστασίου Μ.Κ. Αλιάρτου, προς κάλυψη αναγκών της ΔΑΚ.

Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιλογής Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Αντικατάσταση Φωτεινής Σήμανσης Δ/Π 120 ΠΕΑ» (ΚΛ-102Π) – ΑΔΑ: ΩΚΔ36-ΑΩ3

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης Ανακοινώνει: α. Τη διενέργεια κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), στις 28 Φεβ, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο γραφείο 116 της ΔΑΕ από τα μέλη της Επιτροπής που έχει ορισθεί στην Απόφαση Φ.916/ΑΔ.201/Σ.32/25-2-19/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6ΤΣΦ6-7ΘΤ), με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση … Διαβάστε περισσότερα “Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιλογής Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Αντικατάσταση Φωτεινής Σήμανσης Δ/Π 120 ΠΕΑ» (ΚΛ-102Π) – ΑΔΑ: ΩΚΔ36-ΑΩ3”

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης Ανακοινώνει:

α. Τη διενέργεια κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), στις 28 Φεβ, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο γραφείο 116 της ΔΑΕ από τα μέλη της Επιτροπής που έχει ορισθεί στην Απόφαση Φ.916/ΑΔ.201/Σ.32/25-2-19/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6ΤΣΦ6-7ΘΤ), με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αντικατάσταση Φωτεινής Σήμανσης Δ/Π 120ΠΕΑ» (ΚΛ-102Π).

β. Την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στη Μεσσηνία – Καλαμάτα (EL-653), το οποίο αφορά σε εργασίες κατηγορίας οικοδομικών (Ομάδα Χωματουργικών και Η/Μ εργασιών) (CPV: 45311100-0) προϋπολογισμού 282.161,75€ συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18 % και απροβλέπτων 15%.

γ. Τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.2 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-17 Υ.Α. και στην παράγραφο 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) και της Αναθέτουσας Αρχής (www.haf.gr/news/contests).Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης Ανακοινώνει:

α. Τη διενέργεια κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), στις 28 Φεβ, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο γραφείο 116 της ΔΑΕ από τα μέλη της Επιτροπής που έχει ορισθεί στην Απόφαση Φ.916/ΑΔ.201/Σ.32/25-2-19/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6ΤΣΦ6-7ΘΤ), με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αντικατάσταση Φωτεινής Σήμανσης Δ/Π 120ΠΕΑ» (ΚΛ-102Π).

β. Την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στη Μεσσηνία – Καλαμάτα (EL-653), το οποίο αφορά σε εργασίες κατηγορίας οικοδομικών (Ομάδα Χωματουργικών και Η/Μ εργασιών) (CPV: 45311100-0) προϋπολογισμού 282.161,75€ συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18 % και απροβλέπτων 15%.

γ. Τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.2 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-17 Υ.Α. και στην παράγραφο 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) και της Αναθέτουσας Αρχής (www.haf.gr/news/contests).2019-02-26_Φ.916_ΑΔ.210_Σ.34_Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄αρίθμ. 01/19 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Φέτας (Π.Ο.Π) και Προσυσκευασμένου Τριμμένου Τυριού προς Κάλυψη Αναγκών ΚΕΔΑ/Ζ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή η οποία να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία … Διαβάστε περισσότερα “Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄αρίθμ. 01/19 του ΚΕΔΑ/Ζ για την Προμήθεια Φέτας (Π.Ο.Π) και Προσυσκευασμένου Τριμμένου Τυριού προς Κάλυψη Αναγκών ΚΕΔΑ/Ζ”

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) σε ένα στάδιο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή η οποία να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα αξία ανά είδος), για την προμήθεια φέτας (Π.Ο.Π.) & προσυσκευασμένου τριμμένου τυριού, ως το Παράρτημα «Α» της πρόσκλησης, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΔΑ/Ζ και για την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.
Πλήρες σώμα Πρόσκλησης

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 18/19 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΡ2Η6-19Μ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαυγεια … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 18/19 για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΡ2Η6-19Μ”

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: ΨΡ2Η6-19Μ

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 13/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Σεντόνια 3-ply200x250cm αδιάβροχο -Σετ ιματισμού γενικής χειρουργικής 3στρωμάτων) – ΑΔΑ: ΩΛ3Ι6-0ΤΜ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαυγεια … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 13/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού του 251ΓΝΑ (Σεντόνια 3-ply200x250cm αδιάβροχο -Σετ ιματισμού γενικής χειρουργικής 3στρωμάτων) – ΑΔΑ: ΩΛ3Ι6-0ΤΜ”

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: ΩΛ3Ι6-0ΤΜ

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 12/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας FERRIC CARBOXYMALTOSE INJ.SO.INF 50MG/ML για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΓ1Ι6-ΚΓ2

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαυγεια … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 12/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας FERRIC CARBOXYMALTOSE INJ.SO.INF 50MG/ML για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΓ1Ι6-ΚΓ2”

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: ΨΓ1Ι6-ΚΓ2

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 11/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας MICAFUNGIN SODIUM PD.SOL. INF 100MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΡΩΡ6-7ΩΛ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαυγεια … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 11/19 για την Προμήθεια Δραστικής Ουσίας MICAFUNGIN SODIUM PD.SOL. INF 100MG/VIAL για Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΡΩΡ6-7ΩΛ”

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: ΨΡΩΡ6-7ΩΛ

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 10/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Αναλώσιμα Πυρηνικής Ιατρικής) του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΟ9Λ6-ΕΕΘ

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαυγεια … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 10/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Αναλώσιμα Πυρηνικής Ιατρικής) του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΟ9Λ6-ΕΕΘ”

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: ΨΟ9Λ6-ΕΕΘ

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 07/19 της ΥΠ/ΠΑ για την “Επισκευή (Repair) πέντε (5) τεμ. Υλικού NSN : 5841-01-316-4348, P/N 4001973-0151, RADAR TRANSCEIVER, Ε/Π SUPER PUMA” – ΑΔΑ : Ω4ΟΒ6-50Ξ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,  για την επισκευή (repair) πέντε (5) τεμ. Υλικού NSN : 5841-01-316-4348, P/N 4001973-0151, RADAR TRANSCEIVER, Ε/Π SUPER PUMA, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 250.000,00€ (50.000,00 €/τεμ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 07/19 της ΥΠ/ΠΑ για την “Επισκευή (Repair) πέντε (5) τεμ. Υλικού NSN : 5841-01-316-4348, P/N 4001973-0151, RADAR TRANSCEIVER, Ε/Π SUPER PUMA” – ΑΔΑ : Ω4ΟΒ6-50Ξ”

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,  για την επισκευή (repair) πέντε (5) τεμ. Υλικού NSN : 5841-01-316-4348, P/N 4001973-0151, RADAR TRANSCEIVER, Ε/Π SUPER PUMA, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 250.000,00€ (50.000,00 €/τεμ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.