Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιλογής Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Αντικατάσταση Φωτεινής Σήμανσης Δ/Π 120 ΠΕΑ» (ΚΛ-102Π) – ΑΔΑ: ΩΚΔ36-ΑΩ3

27/02/2019Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης Ανακοινώνει: α. Τη διενέργεια κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), στις 28 Φεβ, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο γραφείο 116 της ΔΑΕ από τα μέλη της Επιτροπής που έχει ορισθεί στην Απόφαση Φ.916/ΑΔ.201/Σ.32/25-2-19/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6ΤΣΦ6-7ΘΤ), με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση … Διαβάστε περισσότερα “Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης και Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιλογής Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου «Αντικατάσταση Φωτεινής Σήμανσης Δ/Π 120 ΠΕΑ» (ΚΛ-102Π) – ΑΔΑ: ΩΚΔ36-ΑΩ3”

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης Ανακοινώνει:

α. Τη διενέργεια κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), στις 28 Φεβ, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο γραφείο 116 της ΔΑΕ από τα μέλη της Επιτροπής που έχει ορισθεί στην Απόφαση Φ.916/ΑΔ.201/Σ.32/25-2-19/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6ΤΣΦ6-7ΘΤ), με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αντικατάσταση Φωτεινής Σήμανσης Δ/Π 120ΠΕΑ» (ΚΛ-102Π).

β. Την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στη Μεσσηνία – Καλαμάτα (EL-653), το οποίο αφορά σε εργασίες κατηγορίας οικοδομικών (Ομάδα Χωματουργικών και Η/Μ εργασιών) (CPV: 45311100-0) προϋπολογισμού 282.161,75€ συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18 % και απροβλέπτων 15%.

γ. Τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.2 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-17 Υ.Α. και στην παράγραφο 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) και της Αναθέτουσας Αρχής (www.haf.gr/news/contests).Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης Ανακοινώνει:

α. Τη διενέργεια κλήρωσης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Μητρώου (Μη.Μ.Ε.Δ.), στις 28 Φεβ, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο γραφείο 116 της ΔΑΕ από τα μέλη της Επιτροπής που έχει ορισθεί στην Απόφαση Φ.916/ΑΔ.201/Σ.32/25-2-19/ΔΑΕ/Γ2 (ΑΔΑ: 6ΤΣΦ6-7ΘΤ), με σκοπό την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση της Επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αντικατάσταση Φωτεινής Σήμανσης Δ/Π 120ΠΕΑ» (ΚΛ-102Π).

β. Την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στη Μεσσηνία – Καλαμάτα (EL-653), το οποίο αφορά σε εργασίες κατηγορίας οικοδομικών (Ομάδα Χωματουργικών και Η/Μ εργασιών) (CPV: 45311100-0) προϋπολογισμού 282.161,75€ συμπεριλαμβανομένου ΓΕ&ΟΕ 18 % και απροβλέπτων 15%.

γ. Τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.2 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-17 Υ.Α. και στην παράγραφο 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr) και της Αναθέτουσας Αρχής (www.haf.gr/news/contests).2019-02-26_Φ.916_ΑΔ.210_Σ.34_Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/03/2019