Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 07/19 της ΥΠ/ΠΑ για την “Επισκευή (Repair) πέντε (5) τεμ. Υλικού NSN : 5841-01-316-4348, P/N 4001973-0151, RADAR TRANSCEIVER, Ε/Π SUPER PUMA” – ΑΔΑ : Ω4ΟΒ6-50Ξ

26/02/2019Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,  για την επισκευή (repair) πέντε (5) τεμ. Υλικού NSN : 5841-01-316-4348, P/N 4001973-0151, RADAR TRANSCEIVER, Ε/Π SUPER PUMA, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 250.000,00€ (50.000,00 €/τεμ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ : … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 07/19 της ΥΠ/ΠΑ για την “Επισκευή (Repair) πέντε (5) τεμ. Υλικού NSN : 5841-01-316-4348, P/N 4001973-0151, RADAR TRANSCEIVER, Ε/Π SUPER PUMA” – ΑΔΑ : Ω4ΟΒ6-50Ξ”

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,  για την επισκευή (repair) πέντε (5) τεμ. Υλικού NSN : 5841-01-316-4348, P/N 4001973-0151, RADAR TRANSCEIVER, Ε/Π SUPER PUMA, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 250.000,00€ (50.000,00 €/τεμ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 10/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/04/2019