Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 10/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Αναλώσιμα Πυρηνικής Ιατρικής) του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΟ9Λ6-ΕΕΘ

26/02/2019Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος. Αναρτήθηκε στη Διαυγεια … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 10/19 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού (Αναλώσιμα Πυρηνικής Ιατρικής) του 251 ΓΝΑ – ΑΔΑ: ΨΟ9Λ6-ΕΕΘ”

Το 251ΓΝΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή για την προμήθεια αντικειμένου θέματος προς κάλυψη αναγκών της Μονάδος.
Αναρτήθηκε στη Διαυγεια με ΑΔΑ: ΨΟ9Λ6-ΕΕΘ

Ημερομηνία ανάρτησης: 26/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 26/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/03/2019