Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Πετρελαιοκινητήρα Αντλητικού Συγκροτήματος Νο 2 Αντλιοστασίου Μ.Κ. Αλιάρτου – ΑΔΑ: 6ΖΘΤ6-ΤΨΠ

27/02/2019Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή στο σύνολο των υλικών, για την προμήθεια Ανταλλακτικών Πετρελαιοκινητήρα Αντλητικού Συγκροτήματος Νο 2 Αντλιοστασίου Μ.Κ. … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/19) της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Πετρελαιοκινητήρα Αντλητικού Συγκροτήματος Νο 2 Αντλιοστασίου Μ.Κ. Αλιάρτου – ΑΔΑ: 6ΖΘΤ6-ΤΨΠ”

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή στο σύνολο των υλικών, για την προμήθεια Ανταλλακτικών Πετρελαιοκινητήρα Αντλητικού Συγκροτήματος Νο 2 Αντλιοστασίου Μ.Κ. Αλιάρτου, προς κάλυψη αναγκών της ΔΑΚ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 27/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/03/2019