Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 18/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών ΑΦΩΝ GULFSTREAM – ΑΔΑ: 7Β8Β6-ΩΒΙ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προµήθεια υλικών ΑΦΩΝ GULFSTREAM. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (24.757,15€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Β8Β6-ΩΒΙ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 17/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών ΑΦΩΝ T-41D – ΑΔΑ: 6ΝΠ16-3Δ2

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προµήθεια υλικών ΑΦΩΝ T-41D. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε πενήντα µία χιλιάδες εκατόν εβδοµήντα έξι και ενενήντα επτά λεπτά (51.176,97€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΝΠ16-3Δ2

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 16/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών ΑΦΩΝ T-6A – ΑΔΑ: 64ΕΣ6-Σ30

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προµήθεια υλικών ΑΦΩΝ T-6A. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες εβδοµήντα οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά (50.078,91€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 64ΕΣ6-Σ30

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Βαλιτσών Τύπου Γκαρνταρόμπας – ΑΔΑ: 7ΜΦ36-Γ74

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βαλιτσών τύπου γκαρνταρόμπας (στολοθήκη) με έμβλημα της ΣΤΥΑ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε 21.525,00 €, συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΜΦ36-Γ74

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 64/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ιματισμού – ΑΔΑ: 678Ι6-ΓΙ2

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ιματισμού (σεντόνια νοσοκομειακού τύπου – ιματισμός χειρουργείου) για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δεκαοχτώ (44.318,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 678Ι6-ΓΙ2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΥΠΕΠΑ, για τη Σχεδίαση, Κατασκευή, Εγκατάσταση και Υποστήριξη 3-D Radar Εντοπισμού Πολλαπλών Βλημάτων (MMTR) – ΑΔΑ: 6Μ2Θ6-1ΨΧ

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σχεδίαση, κατασκευή, εγκατάσταση και εν συνεχεία υποστήριξη ενός (1) 3-D Radar εντοπισμού πολλαπλών βλημάτων (MMTR) στο ΠΒΚ (Κ-442Ν), προϋπολογισμού 26.084.136,00€.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Μ2Θ6-1ΨΧ

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ.3/16 της ΕΜΥ, για την Προμήθεια Κεντρικού Δρομολογητή – ΑΔΑ ΩΕΗΡ6-ΞΨΨ

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ.3/16 της ΕΜΥ, για την προμήθεια ενός (1) Κεντρικού Δρομολογητή (Aggregation Service Router) υψηλής διαθεσιμότητας, για κάλυψη αναγκών της ΕΜΥ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 30.250,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΕΗΡ6-ΞΨΨ

Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 70/2016 του 251 ΓΝΑ, για την Εκμετάλλευση Κυλικείων και Εστιατορίου – ΑΔΑ 7ΛΗΤ6-ΕΞ2

Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 70/2016 του 251 ΓΝΑ, για την ανάδειξη Αναδόχου για την Εκμετάλλευση των Κυλικείων κι Εστιατορίου του 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΛΗΤ6-ΕΞ2

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 14/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Ε/Π ΑΒ-205 – ΑΔΑ: ΩΜΑΦ6-ΣΚΥ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την επισκευή υλικών Ε/Π ΑΒ-205. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της επισκευής ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες Eυρώ (60.000,00€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΑΦ6-ΣΚΥ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 72/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Χειρουργικού Οφθαλμολογικού Μικροσκοπίου – ΑΔΑ: 7ΝΙ86-ΜΨΙ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξης προμηθευτή για την προμήθεια ενός (1) χειρουργικού οφθαλμολογικού μικροσκοπίου για κάλυψη αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννιά χιλιάδων (59.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΝΙ86-ΜΨΙ