Διακήρυξη υπ’ αριθμ 04/18 Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού γαι την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου της 114ΠΜ-ΑΔΑ: ΨΒ5Β6-ΣΣΦ

Η 114ΠΜ προκηρύσσει Συνοπτικό Πλειοδότικο Διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές, για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής αποκομιδής αυτοφυούς χόρου της Μονάδος.
Η Διακήρυξη Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΒ5Β6-ΣΣΦ 

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2018
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2018
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2018