Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.75/20) του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Τεσσάρων (4) Τεμαχίων Υλικού «FUEL CELL», Συγκροτήματος «FUEL (28)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215/415 (O/N 203216)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια τεσσάρων (4) τεμαχίων υλικών «FUEL CELL», Συγκροτήματος «FUEL (28)» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-215/415 (O/N 203216).

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/12/2020
Τελευταία τροποποίηση: 04/12/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/12/2020