Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. Δ.06/16 της 117ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δοµές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών – ΑΔΑ: 6Ξ846-1Υ1

Η 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ) προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 400 ατόµων και χρονικού διαστήµατος εβδοµήντα (70) ηµερών κατ’ εκτίµηση, στη Δοµή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών της Μυρσίνης – Κυλλήνης Ηλείας.

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού Δ.12/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για τον Υδροστατικό Έλεγχο και Αναγόµωση Φιαλών Συστήµατος Κατάσβεσης – ΑΔΑ: ΨΚ8Τ6-ΚΒΘ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό Δ.12/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαµηλότερη τιµή, για τον υδροστατικό έλεγχο και την αναγόµωση φιαλών αυτόµατου συστήµατος κατάσβεσης (FM200).
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 45.800,30 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΚ8Τ6-ΚΒΘ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: 78106-ΔΕΤ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 78106-ΔΕΤ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 11/2016 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού Μαθητών-Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών – ΑΔΑ: 7Ε5Ω6-Τ29

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια ειδών ιματισμού μαθητών – μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών, εκπαιδευτικού έτους 2016-2017.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός 67.722,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ε5Ω6-Τ29

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Π.01/16 του Α/Απ Ρόδου, για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων – ΑΔΑ: ΩΥΚΒ6-Α34

Το Αεροπορικό Απόσπασμα Ρόδου προκηρύσσει τον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Π.01/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την περιοδική προμήθεια νωπών κρεάτων, προς κάλυψη αναγκών Α/Απ Ρόδου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας για το σύνολο των ειδών ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥΚΒ6-Α34

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.04/16 της 112ΠΜ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Μαγειρείων – ΑΔΑ: 7Φ5Ψ6-7ΚΟ

Η 112 Πτέρυγα Μάχης (112ΠΜ) προκηρύσσει τον Δ.04/16 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών μαγειρείων της 112ΠΜ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 45.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Φ5Ψ6-7ΚΟ

Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. Δ.11/16 της 114ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δοµές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών – ΑΔΑ: 7ΒΤ96-ΩΕΤ

Η 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 1.400 ατόµων και χρονικού διαστήµατος εβδοµήντα (70) ηµερών κατ’ εκτίµηση, στις Δοµές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών της Ριτσώνας και των Οινοφύτων Βοιωτίας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΒΤ96-ΩΕΤ
 

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 19/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προµήθεια Υλικών Α/Φ EMBRAER – ΑΔΑ: ΩΔΗ06-ΓΨΑ

Το 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει τον υπ’ αριθµ. 19/16 πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό σε ευρώ, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια υλικών ΑΦΩΝ EMBRAER.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔΗ06-ΓΨΑ

Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΤΥΑ και ΣΔΙΕΠ/ΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) προκηρύσσει την πλήρωση δεκαεπτά (17) θέσεων για τη ΣΤΥΑ και δύο (2) θέσεων για τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ/ΠΑ) με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1/10/2016 έως 30/9/2017.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗ926-ΜΘΖ

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΥΔ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

H Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) προκηρύσσει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1/10/2016 έως 30/9/2017.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 62956-Α68