Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.04/16 της 112ΠΜ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Μαγειρείων – ΑΔΑ: 7Φ5Ψ6-7ΚΟ

Η 112 Πτέρυγα Μάχης (112ΠΜ) προκηρύσσει τον Δ.04/16 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών μαγειρείων της 112ΠΜ.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 45.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Φ5Ψ6-7ΚΟ

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/06/2016
Τελευταία τροποποίηση: 29/06/2016
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 14/07/2016