ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 130ΣΜ» (130ΣΜ-24-01)-ΑΔΑ: 6ΙΥΞ6-Γ1Λ

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016, καθώς και την Φ.583/2177/Σ.461/23 Απρ 24/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 130ΣΜ» (130ΣΜ-24-01) με Α.Α: 208061 στο ΕΣΗΔΗΣ.

130ΣΜ-24-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_RELEASED_signed

130ΣΜ-24-01_ΤΕΥΧΟΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΑΔΑΜ_signed

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΙΥΞ6-Γ1Λ

130ΣΜ-24-01_ΕΕΕΣ_signed

130ΣΜ-24-01_ΟΙΚΟΝΟΜ_ ΠΡΟΣΦΟΡΑ_signed

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/06/2024
Τελευταία τροποποίηση: 13/06/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/07/2024