Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία υπ’αρίθμ. 09/24 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Συστημάτων Ανάσχεσης (ΣΑ) Α/Φ.(Ν. 3978/11)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό σε ευρώ (€)  με  ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3978/11 όπως ισχύει, με ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Συστημάτων Ανάσχεσης (ΣΑ) Α/Φ. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 427.883,84 €,ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ή 530.576,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης διατίθεται σε έντυπη μορφή από το τμήμα Προκήρυξης Δγμών της ΥΠ/ΠΑ (Σούτσου 40, Τ.Κ 11521, Αμπελόκηποι, 4ος Όροφος, Γραφείο 403), Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 – 14:00, έναντι αντιτίμου που ανέρχεται σε είκοσι ένα ευρώ (21,00€).Υπάρχει δυνατότητα αποστολής της διακήρυξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο yppa@haf.gr email της Υπηρεσίας, επισυνάπτοντας το αποδεικτικό κατάθεσης του αντιτίμου της διακήρυξης σε  λογαριασμό  του ΜΤΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/04/2024
Τελευταία τροποποίηση: 17/04/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 17/05/2024