Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου των Όρων του Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων – Μονάδων Α/Β Ελευσίνας – ΑΔΑ : ΨΡΓΙ6-3ΑΛ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση η οποία έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» με μοναδικό κωδικό : 2024DIAB28014, επί σχεδίου Ειδικών όρων – απαιτήσεων – προδιαγραφών για τη Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού Χώρων – Μονάδων Α/Β Ελευσίνας, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες εισηγήσεις και απόψεις τους :

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2024
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/04/2024