Σύμβαση Έργου: “Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 130ΣΜ” (130-24-01)

Αναρτάται η μελέτη του έργου «Κατασκευή Περίφραξης και Περιμετρικού Φωτισμού στην 130ΣΜ» (130ΣΜ-24-01), προϋπολογισμού 3.629.032,26 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.4412/16.

130ΣΜ-24-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_RELEASED