Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 39/23) για την   Προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων -ΑΔΑ:ΨΡΙ66-ΥΤ0

1.Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης , διάρκειας 6 μηνών από την υπογραφή της, για την Προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ,  συνολικής αξίας 292.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του  ΦΠΑ 24%.

2. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΕ33710001) .Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 01 της Πράξης : «Αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΣΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟ.ΔΙ.Π των ΑΣΕΙ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 16547/21-02-23 και έχει λάβει Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5187975 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ». Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/11/2023
Τελευταία τροποποίηση: 14/12/2023
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/02/2024