Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. 02/21 της 111 ΠΜ για την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης Κτιρίων DEPOT – AVIONICS

H 111 ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την Προμήθεια Υλικών και την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Συστημάτων Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης Κτιρίων DEPOT- AVIONICS (CPV: 35110000-8 και 45343200-5). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 27.461,30€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τα υλικά και στο ποσό των 21.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις εργασίες. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής (υλικά και εργασίες) εντός της προϋπολογισθείσας αξίας τόσο για την προμήθεια υλικών όσο και για την παροχή υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση προσφοράς μόνο για την παροχή υπηρεσιών ή μόνο για την προμήθεια των υλικών.

ΑΔΑ:6Ν3Χ6-ΠΚ9

6Ν3Χ6-ΠΚ9

ΑΔΑΜ: 21PROC008765606

ΤΕΥΔ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διακήρυξη Δ. 02_21

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/06/2021
Τελευταία τροποποίηση: 15/06/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/07/2021