Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.04/21) για την Περιοδική Προμήθεια Κατεψυγμένων Τροφίμων προς Κάλυψη Αναγκών 117ΠΜ – ΑΔΑ: ΨΒΚΦ6-Μ74

Η 117ΠΜ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16, για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την περιοδική προμήθεια κατεψυγμένων τροφίμων προς κάλυψη αναγκών Μονάδος (CPV 15220000-6, 15331170-9, 15812120-0 και 15100000-9), διάρκειας ενός (1) έτους, ως τα είδη του Πίνακα της Προσθήκης «1», του Παραρτήματος «Α» της Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου, θα γίνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 4412/16 και τους ειδικότερους όρους της Διακήρυξης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ (40.236,00€), χωρίς ΦΠΑ (45.466,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ13%).

ΑΔΑ: ΨΒΚΦ6-Μ74

ΑΔΑΜ: 21PROC008285856

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%92%CE%9A%CE%A66-%CE%9C74

Υπόδειγμα ΤΕΥΔ(1)

Υπόδειγμα οικονομική προσφορά

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 16/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2021