Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού του ΚΕΔΑ/Ζ (01/21) για την Προμήθεια Παγωτών προς Κάλυψη Αναγκών Θερινής Λειτουργίας του ΚΕΔΑ/Ζ – ΑΔΑ : ΩΜ7Λ6-ΕΛΩ

To Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας Ζουμπερίου (ΚΕΔΑ/Ζ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής η οποία θα προκύπτει από το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης επί των επίσημων τιμοκαταλόγων των εταιρειών παραγωγής παγωτών που αντιπροσωπεύει κάθε προμηθευτής για την προμήθεια παγωτών προς κάλυψη αναγκών θερινής λειτουργίας του ΚΕΔΑ/Ζ, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας οχτώ (8) μηνών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 30.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/03/2021
Τελευταία τροποποίηση: 18/03/2021
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/03/2021