Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.57/2020) για την Προμήθεια Υλικού «Seal Air Interface», Συγκροτήματος «Reduction Gear Box» Κάλυψης Απαιτήσεων Α/Φ CL-415 (Ο/Ν: 193608)

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν. 4412/16 για την επιλογή αναδόχου με σκοπό την προμήθεια τριών (3) τεμαχίων υλικού «Seal Air Interface», Συγκροτήματος «Reduction Gear Box» των Α/Φ CL-415, CPV: 34731100-1.

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/09/2020
Τελευταία τροποποίηση: 18/09/2020
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/09/2020