Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 14/19) του ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ για την Περιοδική Προμήθεια Γλυκών και Αρτοσκευασμάτων προς Κάλυψη Αναγκών Κεντρικού Κυλικείου και Εστιατορίου – ΑΔΑ: ΩΧ7Ν6-ΚΩ0

01/04/2019Το ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, για την ετήσια προμήθεια γλυκών και αρτοσκευασμάτων. Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΧ7Ν6-ΚΩ0 Ημερομηνία ανάρτησης: 01/04/2019Τελευταία τροποποίηση: … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ. 14/19) του ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ για την Περιοδική Προμήθεια Γλυκών και Αρτοσκευασμάτων προς Κάλυψη Αναγκών Κεντρικού Κυλικείου και Εστιατορίου – ΑΔΑ: ΩΧ7Ν6-ΚΩ0”

Το ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος, για την ετήσια προμήθεια γλυκών και αρτοσκευασμάτων.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΧ7Ν6-ΚΩ0

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/04/2019
Τελευταία τροποποίηση: 01/04/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/04/2019