Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 2/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Διακοπτών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 183384)

01/03/2019Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος  για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 183384) . Αναρτήθηκε στο Διαύγεια Ημερομηνία ανάρτησης: 01/03/2019Τελευταία … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 2/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Διακοπτών Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 183384)”

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου,με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) ανά είδος  για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Ε/Π Super Puma (Ο/Ν: 183384) .
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 01/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/03/2019