Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 29/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Παρελκομένων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ομάδα 59), Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183484)

19/03/2019Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA (Ο/Ν: 183484). Αναρτήθηκε στο Διαύγεια Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019Τελευταία … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 29/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Παρελκομένων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ομάδα 59), Κάλυψης Απαιτήσεων Ε/Π SUPER PUMA (Ο/Ν:183484)”

Το 201 ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ΄ είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων E/Π SUPER PUMA (Ο/Ν: 183484).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 10/04/2019