Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 23/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Shaft Assy, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-215 (Ο/Ν:183277)

19/03/2019Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 183277). Αναρτήθηκε στο Διαύγεια Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2019Η … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 23/19 του 201ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Υλικού Shaft Assy, Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-215 (Ο/Ν:183277)”

Το 201ΚΕΦΑ προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό ενός σταδίου, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία προσδιορίζεται στη βάση της τιμής σε ευρώ (χαμηλότερη τιμή) κατ είδος για την προμήθεια υλικών Ο/Ν θέματος κάλυψης απαιτήσεων Α/Φ CL-215 (Ο/Ν: 183277).
Αναρτήθηκε στο Διαύγεια

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 19/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/04/2019