Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 10/2019 της Μ.ΓΕΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Διακρίβωσης Πρότυπων Συσκευών της Υπηρεσίας Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ) – ΑΔΑ:ΩΘ336-ΧΞΟ

14/03/2019Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος, για την παροχή υπηρεσιών θέματος. Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΩΘ336-ΧΞΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού Ημερομηνία ανάρτησης: 14/03/2019Τελευταία τροποποίηση: 14/03/2019Η … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’αριθμ. 10/2019 της Μ.ΓΕΑ, για την Παροχή Υπηρεσιών Διακρίβωσης Πρότυπων Συσκευών της Υπηρεσίας Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ) – ΑΔΑ:ΩΘ336-ΧΞΟ”

Η Μοίρα ΓΕΑ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα (1) στάδιο, σύμφωνα με το άρθρου 117 του Ν.4412/16, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει του χαμηλότερου συνολικού τιμήματος, για την παροχή υπηρεσιών θέματος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/03/2019
Τελευταία τροποποίηση: 14/03/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/03/2019