Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ Αριθμ. 05/19 της 206ΠΑΥ, για την Αποκατάσταση Ενανθρακωμένου Σκυροδέματος και Ρηγματώσεων του Κτιρίου επί της Οδού Κρέμου 124-Καλλιθέα για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων-ΑΔΑ : Ω56Ξ6-20Φ

21/02/2019Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16. Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : Ω56Ξ6-20Φ Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ημερομηνία ανάρτησης: 21/02/2019Τελευταία τροποποίηση: 21/02/2019Η προθεσμία παραλαβής προσφορών … Διαβάστε περισσότερα “Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ΄ Αριθμ. 05/19 της 206ΠΑΥ, για την Αποκατάσταση Ενανθρακωμένου Σκυροδέματος και Ρηγματώσεων του Κτιρίου επί της Οδού Κρέμου 124-Καλλιθέα για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων-ΑΔΑ : Ω56Ξ6-20Φ”

Η 206ΠΑΥ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή για την παροχή υπηρεσιών θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4412/16.

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/02/2019
Τελευταία τροποποίηση: 21/02/2019
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/03/2019