Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/17 της 116ΠΜ, για την Εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών και Ανοµοιογενούς Μάζας Σιδήρου – ΑΔΑ: Ψ7Φ96-Π4Μ

Η 116 Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ) προκηρύσσει τον συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό Δ.04/17 ενός σταδίου, µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης µε προφορικές προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιµή, για την εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών και Ανοµοιογενούς Μάζας Σιδήρου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 3/17 του 251 ΓΝΑ, για την Προμήθεια Έξι (6) Ηλεκτρικών Κρεβατιών – ΑΔΑ: ΩΧ556-Θ31

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 3/17 για την Προμήθεια Έξι (6) Ηλεκτρικών Κρεβατιών προς Κάλυψη Αναγκών Φυσικοθεραπευτηρίου 251 ΓΝΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧ556-Θ31

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 02/17 της Μ.ΓΕΑ, για την Εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων – ΑΔΑ: 64Ξ46-7ΟΨ

Η Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) προκηρύσσει τον συνοπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό Δ.02/17 µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης µε προφορικές προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιµή, για την εκποίηση ογδόντα τεσσάρων (84) τεμαχίων άχρηστων ελαστικών επισώτρων οχημάτων της ΥΠΗΔ.

Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 2/17 του A.ΑΠ. ΑΚΤΙΟΥ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: Ψ6ΤΗ6-ΩΡΝ

Το Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου (Α.ΑΠ/ΑΚΤΙΟΥ) ανακοινώνει τη Διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης Διαγωνισμού,  υπ’ αριθμ. 2/17 με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών στην ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρωην στρατοπέδο «Πετροπουλάκη» στη Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης.
Ως κριτήριο κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, όπως προκύπτει από το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, επί της ημερήσιας προϋπολογισθείσας αξίας σίτισης κατ’ άτομο, ποσού 4,73€ εκτός ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ6ΤΗ6-ΩΡΝ

Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/17 της 114ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 6ΗΛ06-Μ0Ψ

Η 114 Πτέρυγα Μάχης ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς την δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) Κατ’ Εκτιμώμενο Χρονικό Διάστημα Δύο (2) μηνών στις Ανοικτές ∆οµές Προσωρινής και Μεταναστών στη Ριτσώνα και στα Οινόφυτα Βοιωτίας.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΗΛ06-Μ0Ψ

Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/17 της 117ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 9ΩΙ26-ΠΡΞ

Η 117 Πτέρυγα Μάχης ανακοινώνει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς την δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, για την “Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) Κατ’ Εκτιμώμενο Χρονικό Διάστημα Σαράντα Οκτώ (48) Ημερών στην Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στην Περιοχή της Μυρσίνης Κυλλήνης του Ν. Ηλείας” και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΩΙ26-ΠΡΞ

Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 1/17 του ΚΕΔΑ/Ζ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΜΛΖ6-ΦΟΝ

Το ΚΕΔΑ/Ζ ανακοινώνει τη Διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης Διαγωνισμού,  υπ’ αριθμ. 1/17 με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) 200 ατόμων, χρονικού διαστήματος εξήντα οκτώ (68) ημερών κατ’ εκτίμηση, και προϋπολογισθείσας αξίας 64.328,00 € εκτός ΦΠΑ, στην ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών του Αγίου Ανδρέα της ΠΕ Αττικής.
Ως κριτήριο κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, όπως προκύπτει από το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, επί της ημερήσιας προϋπολογισθείσας αξίας σίτισης κατ’ άτομο, ποσού 4,73€ εκτός ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΛΖ6-ΦΟΝ

Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 03/17 της 116ΠΜ, για την Κοπή – Αποκοµιδή Ξυλείας – ΑΔΑ: Ω01Α6-ΔΥΙ

Η 116Πτέρυγα Μάχης (116ΠΜ) προκηρύσσει τον πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό Δ.03/17 µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν µε προφορικές, µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιµή ανά Χ.Κ.Μ είδους ξύλου από την κοπή – αποκοµιδή ξυλείας δέντρων (172 σε ποσοστό 94% ευκάλυπτοι και 6% πευκόδεντρα) που βρίσκονται στο χώρο του ΕΜΜΕΕ/ΑΡΑΞΟΥ, µε τιµή εκκίνησης (χωρίς Φ.Π.Α.) είκοσι εννέα ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (29,15 €) ανά Χ.Κ.Μ για ξυλεία ευκαλύπτου, δώδεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (12,94€) ανά Χ.Κ.Μ για ξυλεία πευκόδεντρου.

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.02/17 της 120ΠΕΑ, για την Εκποίηση Άχρηστων Ελαστικών Αεροσκαφών – ΑΔΑ: 6Χ886-Α33

Διακήρυξη συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού Δ.02/17 της 12ο ΠΕΑ σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές, για την εκποίηση άχρηστων ελαστικών αεροσκαφών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (υψηλότερη τιμή), με ελεύθερη τιμή εκκίνησης ανά κιλό.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Χ886-Α33

Προκήρυξη Συνοπτικού Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 20/17 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής ΕΑΑΜ – ΑΔΑ 7Η6Η6-22Ο

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει τον Συνοπτικό Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ΄αριθμ. 20/17, για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής ΕΑΑΜ προς Κάλυψη Αναγκών 251 ΓΝΑ, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε ευρώ για την προμήθεια περιεκτών συλλογής Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), κίτρινα χαρτοκιβώτια 60lt.
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού ανέρχεται σε εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (73.953,60€) με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Η6Η6-22Ο