Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 1/17 του ΚΕΔΑ/Ζ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΜΛΖ6-ΦΟΝ

Το ΚΕΔΑ/Ζ ανακοινώνει τη Διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης Διαγωνισμού,  υπ’ αριθμ. 1/17 με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) 200 ατόμων, χρονικού διαστήματος εξήντα οκτώ (68) ημερών κατ’ εκτίμηση, και προϋπολογισθείσας αξίας 64.328,00 € εκτός ΦΠΑ, στην ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών του Αγίου Ανδρέα της ΠΕ Αττικής.
Ως κριτήριο κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, όπως προκύπτει από το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, επί της ημερήσιας προϋπολογισθείσας αξίας σίτισης κατ’ άτομο, ποσού 4,73€ εκτός ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΛΖ6-ΦΟΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/02/2017
Τελευταία τροποποίηση: 21/02/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 28/02/2017