Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 2/17 του A.ΑΠ. ΑΚΤΙΟΥ, για την Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering) Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: Ψ6ΤΗ6-ΩΡΝ

Το Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου (Α.ΑΠ/ΑΚΤΙΟΥ) ανακοινώνει τη Διενέργεια Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης Διαγωνισμού,  υπ’ αριθμ. 2/17 με ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας (catering) κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών στην ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρωην στρατοπέδο «Πετροπουλάκη» στη Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης.
Ως κριτήριο κατακύρωσης της διαπραγμάτευσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, όπως προκύπτει από το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης, επί της ημερήσιας προϋπολογισθείσας αξίας σίτισης κατ’ άτομο, ποσού 4,73€ εκτός ΦΠΑ.
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ6ΤΗ6-ΩΡΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/02/2017
Τελευταία τροποποίηση: 22/02/2017
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/02/2017