Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 13/24 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού προς Εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας της 115ΠΜ (ΑΔΑ: ΨΨΙΖ6-Η5Φ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού προς Εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας της 115ΠΜ (ΑΔΑ: ΨΨΙΖ6-Η5Φ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και απαλλασσομένου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 07/06/2024
Τελευταία τροποποίηση: 07/06/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 18/07/2024