Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 06/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Yλικού INSULATING OIL, (O/N 243057) – ΑΔΑ: ΨΜ6Ν6-ΜΣΙ

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Yλικού INSULATING OIL, (O/N 243057), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ και (150.000,00€), απαλλασσόμενου από ΦΠΑ , συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%).

  • Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΜ6Ν6-ΜΣΙ
  • Διακήρυξη Διαγωνισμού : Δ.06/24
  • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ: 353120.
Ημερομηνία ανάρτησης: 07/06/2024
Τελευταία τροποποίηση: 07/06/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 01/07/2024