Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 15/24) για την Παροχή Επαναλαμβανόμενης Εκπαίδευσης των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (F/S) Α/Φ Beechcraft King Air 350 & 360 (FIA) και Ε/Π ΑW-109 Trekker– ΑΔΑ : 6Μ936-ΚΨΕ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων  (4) ετών, για την Παροχή Επαναλαμβανόμενης Εκπαίδευσης (Recurrent Training) των Πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (F/S) Α/Φ Beechcraft King Air 350 & 360 (FIA) και Ε/Π ΑW-109 Trekker συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 5.769.600,00€ (πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενης ΦΠΑ βάσει των διατάξεων του ν.2859/00.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/06/2024
Τελευταία τροποποίηση: 10/06/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 23/07/2024