Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία υπ΄ αριθμ 06/24 της ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για Αίθουσα Εκπαίδευσης Σχολής Ικάρων. (ΑΔΑ: ΨΡ7Η6-Ο0Ρ)

Η ΔΑΕ/ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για Αίθουσα Εκπαίδευσης Σχολής Ικάρων συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού εξήντα εφτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ (67.456,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και του ΦΠΑ 24%.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΡ7Η6-Ο0Ρ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.06/24 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/06/2024
Τελευταία τροποποίηση: 11/06/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 02/07/2024