Σύμβαση Έργου: “Κατασκευή Οικήματος στην 111ΠΜ” (111ΠΜ-24-01)

Αναρτάται η μελέτη του έργου «Κατασκευή Οικήματος στην 111ΠΜ» (111ΠΜ-24-01), προϋπολογισμού 1.774.193,54 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.4412/16.

111ΠΜ-24-01_ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed