Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί σχεδίου Ειδικών Όρων – Απαιτήσεων -Τεχνικών Προδιαγραφών για την Παροχή Επαναλαμβανόμενης Εκπαίδευσης (Recurrent Training) των πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (F/S) Α/Φ C-27J – ΑΔΑ: 9ΞΜ06-ΕΗΛ

Η Υπηρεσία Προμηθειών  Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση η οποια έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη “Προμηθεύς” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr (https://www.promitheus.gov.gr)) μέσω του σχετικού υποσυστήματος “Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις” με μοναδικό κωδικό: 2024DIAB28401, επί σχεδίου Ειδικών Όρων – Απαιτήσεων -Τεχνικών Προδιαγραφών για την Παροχή Επαναλαμβανόμενης Εκπαίδευσης (Recurrent Training) των πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (F/S) Α/Φ C-27J, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων – επί των περιεχομένων αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες εισηγήσεις τους:

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 24/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 23/06/2024