Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί Σχεδίου Ειδικών Όρων-Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και την Παροχή Επαναλαμβανόμενης Εκπαίδευσης (Recurrent Training) των πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (F/S) Α/Φ CL-415- ΑΔΑ : 91ΨΒ6-7Β0

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση η οποία έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» με μοναδικό κωδικό : 2024DΙΑΒ28386, επί  Σχεδίου Ειδικών Όρων-Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την για την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών και την Παροχή Επαναλαμβανόμενης Εκπαίδευσης (Recurrent Training) των πληρωμάτων της ΠΑ στον Εξομοιωτή Πτήσεων (F/S) Α/Φ CL-415, με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες εισηγήσεις και απόψεις τους :

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 22/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 20/06/2024