Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/24 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια 5 Τεμαχίων Υλικού Brake Housing υπό P/N 266-29 για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415 – ΑΔΑ: 605Ι6-ΟΨΔ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια 5 Τεμαχίων Υλικού Brake Housing υπό P/N 266-29 για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τετρακοσίων πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (405.627,25€) άνευ ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 22/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 22/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 03/07/2024