Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 05/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Επισκευή Υλικού «OIL COOLER» , Α/Φ CL-415 (O/N 24ΕΑ10)

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Επισκευή Υλικού «OIL COOLER» , Α/Φ CL-415 (O/N 24ΕΑ10), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 90.000,00  € χωρίς ΦΠΑ , συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%).

  • Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 9Χ0Σ6-ΩΗ3
  • Διακήρυξη Διαγωνισμού : Δ.05/24
  • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ: 350615.
Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 28/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 14/06/2024