Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 04/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Yλικών Α/Φ Τ-6Α, Συγκροτήματος «AIRCRAFT – RUDDER PEDAL», (O/N 243054)

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Yλικών Α/Φ Τ-6Α, Συγκροτήματος «AIRCRAFT – RUDDER PEDAL», (O/N 243054), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 113.250,00 € χωρίς ΦΠΑ και 140.430,00€ με ΦΠΑ., συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%).

  • Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: Ρ9ΝΞ6-ΛΑΑ
  • Διακήρυξη Διαγωνισμού : Δ.04/24
  • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ: 350614.
Ημερομηνία ανάρτησης: 17/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 28/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 14/06/2024