Διακήρυξη υπ΄αρίθμ. 03/24 του 201 ΚΕΦΑ για την Προμήθεια Yλικών Συστήματος Ανάσχεσης ESCO 500S-8, (O/N 243053)

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Yλικών Συστήματος Ανάσχεσης ESCO 500S-8, (O/N 243053), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (148.220,92€) με ΦΠΑ., συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%).

  • Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΞΕΑ6-5Α5
  • Διακήρυξη Διαγωνισμού : Δ.03/24
  • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ: 350866.
Ημερομηνία ανάρτησης: 22/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 22/05/2024
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/06/2024