Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 12/24) για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Εργαστηριακού Ελέγχου Υλικών του ΕΤΗΜ-ΑΔΑ:Ψ1546-9ΙΓ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης  για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού Τμήματος Εργαστηριακού Ελέγχου Υλικών του ΕΤΗΜ συνολικής εκτιμώμενης αξίας 316.983,30€ (τριακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων 6,2476%

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 19/07/2024