Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 04/24) για την Προμήθεια Πλυστικών Μηχανημάτων Επικαθήμενου Χειριστή για Πλύση και Στέγνωση Δαπέδων – ΑΔΑ: 9ΔΒΑ6-ΗΗΣ

Τo Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ)  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Πλυστικών Μηχανημάτων Επικαθήμενου Χειριστή για Πλύση και Στέγνωση Δαπέδων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 40.340,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 8,2476%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 50.021,60 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 14/06/2024