Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του ΚΕΑ (υπ’ αρίθμ. 03/24) για την Προμήθεια Ψαλιδωτών Αυτοκινούμενων Καλαθοφόρων Πλατφόρμων Εργασίας – ΑΔΑ: 6Ψ2Δ6-10Λ

Τo Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ)  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Ψαλιδωτών Αυτοκινούμενων Καλαθοφόρων Πλατφόρμων Εργασίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 59.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 8,2476%) και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 73.160,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 29/05/2024
Τελευταία τροποποίηση: 29/05/2024
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 14/06/2024